MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci

Opatření CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci

Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

Podporované aktivity z Operačního programu zaměstnanost (OPZ):

  • Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení - podpora pro kvalifikovaného sociálního pracovníka vykonávajícího činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb s přímou vazbou na sociální začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení osob,  propojování sdílených potřeb a existujících zdrojů, práce s komunitou a v sousedství. 
  • Komunitní centra - kulturní aktivity, výchovně/vzdělávací aktivity, aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ, environmentální aktivity a podpora jejich využití, aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnosti, celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků.
  • Sociální služby - Odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, krizová pomoc, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odhlehčovací služby.
  • Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování - programy prevence a řešení problémů, podpora mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí, programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním, pro osoby ohrožené závislostmi, programy pro osoby opouštějící zaířzení pro výkon trestu odnětí svobody, motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení, programy a aktivity v oblasti sociální-právní ochrany dětí, aktivity na podporu pečujících osob a neformální péče, aktivity na předcházení ekonomické nestability, 

Přehled vyhlášených výzev:

Název výzvy Datum příjmu žádostí Počet přijatých žádostí
Výzva MAS Rakovnicko - Sociální a terénní pracovníci - I. od 17. 9. 2018 do
1. 2. 2019
0
Výzva MAS Rakovnicko - Sociální a terénní pracovníci - II. od 28. 8. 2019 do
31. 10. 2019
0

IROP publicita