MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

CLLD 7 Sociální služby

 

Opatření CLLD 7 Sociální služby

Infrastruktura a dostatek pracovníků pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb, vybudování dostupného nájemního sociálního bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženám sociálním vyloučením vstup do nájemního bydlení.

Vyšší dostupnost a kvalita sociálních služeb, aktivity vedoucí k sociální inkluzi, sociální bydlení dostupné potřebným a snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.

Podporované aktivity z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP):

  1. Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby - Nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a pořízení vybavení, provedení stavebních úprav pro vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby musí být poskytovány v  souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Aktivity projektu vedou k inkluzi sociálně vyloučených, nebo tímto jevem ohrožených osob, nebo zdravotně postižených osob je nutné je provázat s vyhláškou §79 zákona č. 108/2006 Sb.
  2. Sociální bydlení - nákup objektů, domů, bytů a pozemků včetně odpovídající části společných prostor a případně též včetně odpovídající části dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny), výstavba nových sociálních bytů, nákup a dostavba nedokončených staveb, rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu, pořízení základního vybavení bytové jednotky, rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytovému domu a odpovídajících částí dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu, vedlejší výdaje (technický dozor, zeleň, projektová dokumentace, studie proveditelnosti, publicita).

Podporovány byly projekty, které se zaměřovaly na vybudování zázemí pro:
centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, odborné sociální poradenství, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra,
terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby.
Podporované sociální služby nemohly být určeny výlučně pro seniory.
 

Přehled vyhlášených výzev:

Název výzvy Datum příjmu žádostí Počet přijatých žádostí
4.výzva MAS Rakovnicko-IROP-Sociální služby od 1. 10. 2018 do
31. 1. 2019
1
12.výzva MAS Rakovnicko-IROP-Sociální bydlení od 19. 2 2020 do 20. 3. 2020 0
14.výzva MAS Rakovnicko-IROP-Sociální služby od 1. 10. 2021 do 15. 12. 2021  

 

Přijaté žádosti o podporu:

Název projektu Název žadatele Stav
Oprava střechy Zámečku Srbeč - Týdenní stacionář Dobromysl Společenství Dobromysl Projekt podpořen a zrealizován

 

Celková alokace opatření je 3 197 616,40 Kč.
V realizaci jsou projekty za celkem 941 877,50 Kč.
Nevyčerpaná částka činí 2 255 738,90 Kč.
Toto opatření je právě vyhlášeno.

Sociální služby

Irop publicita