MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

Oblasti strategie

Podporované oblasti SCLLD MAS Rakovnicko

 

MAS přebírá z programových dokumentů jednotlivých operačních programů oblasti, které v souladu s potřebami zjištěnými ve svém území podporuje. Výčet těchto oblastí schvaluje Plénum (nejvyšší orgán MAS). Operační programy vytvářejí ministerstva v souladu s pokyny a pravidly evropských fondů schválených Evropskou komisí. Ačkoliv MAS ve svém území zjistí mnohem větší rozsah problémů a potřeb, může v programovém období podpořit jen část z nich, které odpovídají právě výčtu podporovaných opatření z programových dokumentů ministerstev.

Ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rakovnicko jsou vytvořeny čtyři programové rámce:

 1. Integrovaný regionální operační program
 2. Operační program zaměstnanost
 3. Program rozvoje venkova
 4. Operační program životní prostředí 

Každý programový rámec obsahuje výčet oblastí podpory označených jako "opatření", nebo "fiche". Tyto opatření korespondují s absorpční kapacitou v území, tzn. s projektovými záměry vytvořenými žadateli v území v reakci na potřeby/problémy daného místa a dané komunity. Jednotlivé oblasti podpor, tedy opatření/Fiche jsou:

Integrovaný regionální operační program

 1. Opatření CLLD 4 Doprava
 2. Opatření CLLD 5 Vzdělávání 
 3. Opatření CLLD 6 Komunity
 4. Opatření CLLD 7 Sociální služby
 5. Opatření CLLD 8 Sociální podnikání - investice
 6. Opatření CLLD 11 Hasiči

Operační program zaměstnanost

 1. Opatření CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci
 2. Opatření CLLD 16 Zaměstnanost
 3. Opatření CLLD 17 Sociální podnikání - neinvestice
 4. Opatření CLLD 18 Prorodinná opatření

Program rozvoje venkova

 1. Fiche 1 Projekty spolupráce
 2. Fiche 2 Zemědělský podnik
 3. Fiche 3 Pozemkové úpravy
 4. Fiche 10 Podnikání
 5. Fiche 12 Neproduktivní investice v lesích
 6. Fiche 13 Zemědělský produkt
 7. Fiche 14 Zemědělská infrastruktura
 8. Fiche 15 Lesnická infrastruktura
 9. Fiche 20 Základní služby a obnova vesnic

Operační program životní prostředí

 1. Opatření CLLD 19 Obnova a údržba veřejných prostranství