MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

čáraNÁZEV

čáraJsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka, Kristýna a Monika

čárapodporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko 😉
čára...a také jsme dne 26.7.2021 předložili řídícímu orgánu koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rakovnicko na nové programové období 2021 - 2027Zde uveřejňujeme, co je v procesu příprav na následující programové období nového 👍 
čára❗️ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI V 6. VÝZVĚ PRV BYL UKONČEN ❗️
* Celková alokace této výzvy je Kč 30 080 112,- * Přijato bylo 64 projketů v celkové výši Kč 52 396 373,- *
37 projektů ve fichi č. 2 -  Zemědělský podnik, 9 projektů ve fichi č. 10 - Podnikání, 2 projekty ve fichi č. 14 - Zemědělská infrastruktura, 1 projekt ve fichi č. 15 - lesnická infrastruktura a 15 projektů ve fichi č. 20 -  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
Seznam přijatých projektů naleznete zde (50.32 kB)
Právě probíhá administrativní kontrola žádostí a kontrola přijatelnosti na RO SZIF. Výsledek o doporučení projektů k podpoře ke shlédnutí zde (74.03 kB)

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

Ukončená Výzva č. 1 OPŽP - revitalizace sídelní zeleně

Operační program životní prostředí

Výzva č. 1 OPŽP - revitalizace sídelní zeleně

Vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. 

Identifikace výzvy ŘO

Číslo výzvy ŘO

05_18_128

Název programu

Operační program Životní prostředí 

2014 – 2020

Prioritní osa

4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Specifický cíl

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Identifikace Výzvy MAS 

Číslo výzvy MAS

076/05_18_128/CLLD_16_02_020

Název výzvy MAS

 „Výzva MAS Rakovnicko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně“. 

Časové nastavení:

Datum vyhlášení výzvy MAS

15.3.2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

15.3.2019 9:00 . 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

15.3.2019 9:00. 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

25.9.2019 16:00.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31.12.2023 (včetně uzavření financování projektu

Alokace výzvy:

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášenave výši 10.000.000,-  Kč.  

Míra spolufinancování:

Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %.

Podporované aktivity:

 • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
 • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
 • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Způsobilí žadatelé:

 • kraje
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
 • státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

Dokumenty pro žadatele:

 • Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20. Odkaz na elektronicky verzi: zde
 • Kritéria pro hodnocení žádostí: 
 • Náklady obvyklých opatření MŽP: 
 • Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020: 

 • Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů: 

 • Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin: 

 • Seznam doporučených autochtonních dřevin: 

 • Interní postupy pro administraci žádosti OPŽP: 

 • Pravidla pro žadatele a příjemce podpory: 

Pro konzultace se žadatel může obracet na MAS Rakovnicko o.p.s., Lubenská  2250, Rakovník 269 01. Andrea Medunová tel. 734 213 672, email: medunova@mas-rakovnicko.cz.

Přílohy

Seznam přijatých projektů

Snímek obrazovky 2020-01-03 v 12.14.50.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 42,56 kB

Kritéria pro hodnocení žádosti

2R_kriteria_pro_hodnoceni_zadosti_cista_OK.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 367,7 kB

Znění výzvy MAS

2R_Vyzva_4.4.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 329,39 kB

Pravidla pro žadatele a příjemce

1_PrZaP_20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,66 MB

seznam autochtonních dřevin

7_Seznam_autochtonni_dreviny.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 124,31 kB

Standard výsadby ovocných stromů

6_Standard_Vysadba_ovocnych_stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3 MB

Standard výsadby stromů

5_Standard_Vysadba_stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,42 MB

Metodika přímých a nepřímých nákladů

4_Metodika_primych_neprimych_nakladu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 294,58 kB

Náklady obvyklých opatření

3_NOO_MZP.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 121,39 kB
Datum vložení: 25. 9. 2019 12:12
Datum poslední aktualizace: 24. 2. 2020 14:32
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Výzvy

Facebook

Facebook

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5