MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

Více o komunitně vedeném místním rozvoji

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ - CLLD

 
CLLD je zkratka pro "Komunitně vedený místní rozvoj"specifický nástroj používaný na subregionální úrovni a je doplňkovým opatřením k dalším aktivitám na podporu rozvoje na místní úrovni. CLLD může mobilizovat a zapojit místní komunity a organizace do doplnění cílů strategie Evropa 2020, jako je inteligentní a udržitelný rozvoj podporující začlenění, posilování území soudržnosti a dosahování konkrétních cílů politiky. 

 

Komunitně vedený místní rozvoj:

  • se zaměřuje na konkrétní subregionální území
  • je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni nepředstavují ani veřejné orgány definované podle vnitrostáttních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv
  • se uskutečňuje na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
  • je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál, zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci

Ve specifických typech území je tedy účelné, aby docházelo ke koncentraci intervence, zacílené na daný problém napříč programy. V českém kontextu jsou těmito nástroji Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), které jsou realizovány na základě zpracované a schválené integrované strategie naplňované projekty. 

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních je komunitně vedeným místním rozvojem myšlena ucelená soustava operací za účelem splnění cílů a potřeb na místní úrovni, která přispívá k dosažení strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a která je koncipována a prováděna místní akční skupinou.

Nastavení CLLD se v roce 2015 dopracovalo, 1. 8. 2015 byla vyhlášena výzva pro příjem žádostí o podporu Strategií CLLD s příjmem od 1. 9. 2015.

CLLD je realizován nejen prostřednictvím Společné zemědělské politiky, ale i prostřednictvím dalších operačních programů v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu. Integrovaný nástroj CLLD je nastaven v Programu rozvoje venkova, OP Zaměstnanost a Integrovaném regionálním operačním programu.