MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Informace pro žadatele k zadávání Veřejných zakázek

Vyplynulých z konzultace se SZIF

Veřejná zakázka malého rozsahu

U žadatelů, kteří získají na zakázku více jak 50% dotačních prostředků je to zakázka od 400 tis. do 2 mil. dodávek, služeb nebo 6 mil. stavebních prací, nebo se řadí do definice veřejného zadavatele. To, zda jste dotovaný zadavatel, nevyplývá z výše dotace na Váš projekt, ale z výše dotačních prostředků, které budou využity na danou zakázku a tam vstupují do sumy i nadlimitní výdaje a nezpůsobilé výdaje.

U žadatelů, kteří nezískají na zakázku více jak 50% dotačních prostředků, je to zakázka od 500 tis. do 2 mil. dodávek, služeb nebo 6 mil. stavebních prací.

Může být zadána dvěma způsoby:

  1. Uzavřená zakázka, kdy oslovujete minimálně 3 dodavatele a hodnotit musíte min. ze 3 předložených cenových nabídek (z menšího počtu lze hodnotit pouze tehdy, nesplňuje-li nějaká z těchto 3 požadavky a je na základě nějakého vážného pochybení vyřazena z hodnocení).  Vyhodnocení těchto nabídek provádí žadatel, jím pověřená osoba nebo jím jmenovaná komise. Lhůta na podání těchto nabídek musí být vždy minimálně 10 celých dnů, nezapočítává se den odeslání výzvy k předložení nabídek!!! Neobdržíte-li 3 cenové nabídky, musíte výzvu zaslat znovu a opět dodržet 10 dnů na obdržení nabídek.
  2. Otevřené řízení, kdy uveřejníte výzvu k předložení cenových nabídek a pak můžete hodnotit z libovolného počtu předložených nabídek (i méně než 3). Vyhodnocení těchto nabídek provádí žadatel, jím pověřená osoba nebo jím jmenovaná komise. Lhůta na podání těchto nabídek musí být vždy minimálně celých 10 dnů, nezapočítává se den odeslání výzvy k předložení nabídek!!!

 

Pozor na případy, kdy se jedná o stavbu. SZIF na ni nahlíží jako na funkční celek, pro uvedení je tento příklad:

Žadatel již pořídil základovou desku/má rozestavěnou stavbu, chystá se ji díky projektu do PRV „dostavět“/“dokončit“ – SZIF se Vás bude ptát, jak jste zrealizovali tuto základovou desku/rozestavěnou stavbu a bude chtít doložit výběrové řízení, které samozřejmě musí být v souladu s podmínkami Příručky pro zadávání veřejných zakázek verze 3 vydané SZIF (je v příloze). SZIF nechce podporovat dokončování staveb. 

 

Pozor na pořízení strojů! Pokud pořizujete dva (skoro) rozdílné stroje, měli byste umožnit soutěžit i menším dodavatelům, kteří se specializují pouze na jeden z těchto typů strojů, takže udělat 2 výběrová řízení. Režim výběrového řízení se ale řídí součtem předpokládaných cen dodávek těchto dvou strojů. (doporučeno paní Ing. Libuší Hubáčkovou SZIF).

 

Svépomoc není zakázaná, je nezpůsobilá. Je zapotřebí popsat, jakým způsobem budete projekt realizovat a tam zmínit i to, jaké činnosti a jaká část projektu tím pádem bude realizována svépomocí. 

 

Prosíme, abyste své zakázky konzultovali přímo s oddělením metodiky zakázek a Technické pomoci SZIF pro to, abychom předešli nepříjemnostem v průběhu schvalování a realizace projektů. SZIF pak vyzývá žadatele k předkládá argumentů a vysvětlení pro svá rozhodnutí ohledně realizace výběrového řízení. Takže v tomto případě cokoliv, co není popsáno v Příručce, nemůžeme z naší strany posoudit jako správné nebo ne. Přikládáme kontakt na oddělení metodiky zakázek: https://www.szif.cz/cs/centralni-pracoviste?id_oddeleni=S13001 

Datum vložení: 1. 2. 2018 16:12
Datum poslední aktualizace: 1. 2. 2018 16:16
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona