MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Přehled podporovaných oblastí

Místní akční skupina v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje v programovém období 2014 - 2020 připravuje a zveřejňuje výzvy k podávání žádostí o podporu. Tím  provádí výběr projektů ze svého území k podpoře, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu zaměstnanost, Operačního programu životní prostředí, Programu rozvoje venkova. 

Podporované oblasti jsou zpracované ve formě programových rámců a jejich jednotlivých opatření ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Rakovnicko. MAS Rakovnicko vybírá k podpoře projekty, které přispívají k naplňování územního rozvoje definovaného touto Strategií.