MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

ČBRegistrace na letošní ročník Čisté Berounky byla spuštěna! 

Vyplňte registrační formulář a přidejte se k nám!

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1 - registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090, který je financován Evropskou unií prostřednictvím operačního programu                           OPTP 2021 - 2027.

Šablony II

Šablony II

Shrnutí nejdůležitějších informací

Výzva Šablon II plynule navázala na předchozí výzvu a opětovně se zaměřuje na podporu společného vzdělávání, nových metod ve výuce, osobnostně profesního rozvoje pedagogů, spolupráci s rodiči a veřejností, propojení teoretické výuky s praxí a zapojení odborníků do výuky. Pro tyto projekty je alokováno 6 miliard korun s rozdělením 580 milionů Kč pro více rozvinuté regiony (tedy hlavní město Prahu) a 5 420 milionů korun pro regiony méně rozvinuté.  K 3. prosinci 2018 je zbývající alokace 3 127 milionu Kč pro oblasti mimo hlavní město Prahu.

 

Hlavními rozdíly mezi první a touto aktuální výzvou je rozšíření oprávněných žadatelů, snížení minimální výše celkových výdajů (mohu žádat o méně financí), naopak navýšení maximální výše finanční podpory u základních a mateřských škol a některé nové druhy šablon.

 

Jaké jsou způsobilé aktivity?

 

  • Personální podpora
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů
  • Aktivity rozvíjející ICT
  • Zájmové a rozvojové aktivity: projektové dny ve školy i mimo školu/ŠD/ŠK/SVČ
  • Spolupráce s rodiči a s veřejností

 

Šablony pro jednotlivé žadatele jsou podrobně popsány v příloze č. 3 Výzvy: Přehled šablon a jejich věcný výklad. U každé šablony je zde uveden cíl a popis realizace aktivity, cílová skupina, výstup aktivity včetně způsobu dokládání tohoto naplnění tohoto výstupu ve zprávách o realizaci i při kontrole na místě, indikátor výstupu a celkové náklady na aktivitu.

 

Kdo může žádat?

Způsobilými žadateli jsou mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání tedy střediska volného času, školní družiny a školní kluby. U všech za podmínky, že nejsou zřizované organizačními složkami státu či MŠMT.

 

Kolik mohu žádat?

Výpočet maximální možné alokace je pro mateřské a základní školy 300 tisíc Kč za subjekt + 2 500 Kč za každé dítě/žáka. Základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání mohou žádat o 100 tisíc Kč + 1 800 Kč za každé dítě/žáka. Minimální alokace je pro všechny žadatele 100 tisíc Kč. Žadatelé mají v této výzvě nulovou spoluúčast, jsou stoprocentně dotovaní a nemusejí žádnou část doplácet z vlastního rozpočtu.

 

Kdy mohu žádat?

Projekt do Šablon II lze podat od února letošního roku s tím, že projekt musí začínat až po ukončení projektu Šablon I. Nejzazší termín pro podání žádosti je 28. června 2019. Nejdříve však musí žadatel splnit podmínku vyplnění dotazníkového šetření. To žadateli vyhodnotí jeho silné a slabé stránky, na které se v rámci realizace šablon musí následně zaměřit. Dotazníky včetně pokynů pro jejich zpracování jsou uvedeny zde: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1/dokumenty.htm.

Datum vložení: 13. 12. 2018 16:58
Datum poslední aktualizace: 13. 12. 2018 16:59
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona