MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

Fiche 3 Pozemkové úpravy

Fiche 3 Pozemkové úpravy

Cílem jsou racionálně prostorově uspořádané a dobře přístupné pozemky vlastníků půdy na Rakovnicku. Dosáhne se tím vybudováním dostatečné indrastruktury. Aktivita přispívá i k rozvoji a přizpůsobení se zemědělství a lesnictví. 

Podporované aktivity z Programu rozvoje venkova (PRV): 

  • Pozemkové úpravy -  realizace plánů společných zařízení, což je opatření zajišťující zpřístupnění především zemědělských pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. Realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav. 

    Realizací plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav se rozumí: opatření ke zpřístupnění zemědělských pozemků (mimo intravilán), protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení nebo rozlivu povrchových vod a ochraně území před záplavami, ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a opatření pro omezení dopadu zemědělského sucha (např. retenční nádrže apod.), opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny 

PRV publicita