MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

Fiche 14 Zemědělská infrastruktura

Fiche 14 Zemědělská infrastruktura 

Podporované aktivity z Programu rozvoje venkova (PRV): 

Zemědělská infrastruktura  - hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest, obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení (polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy - kromě projektů, kdy je žadatelem/příjemcem dotace obec, a mimo intravilán obce). Mezi související objekty a technické vybavení patří: mosty, propustky, brody, silniční příkopy a jejich zaústění do recipientů, svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště a veškeré bezpečnostní zařízení na polní cestě přiměřené kategorii cesty (svodidla, zábradlí, dopravní značky). 

PRV publicita