MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Fiche 14 Zemědělská infrastruktura

Fiche 14 Zemědělská infrastruktura 

Podporované aktivity z Programu rozvoje venkova (PRV): 

Zemědělská infrastruktura  - hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest, obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení (polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy - kromě projektů, kdy je žadatelem/příjemcem dotace obec, a mimo intravilán obce). Mezi související objekty a technické vybavení patří: mosty, propustky, brody, silniční příkopy a jejich zaústění do recipientů, svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště a veškeré bezpečnostní zařízení na polní cestě přiměřené kategorii cesty (svodidla, zábradlí, dopravní značky). 

PRV publicita