MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Fiche 12 Neproduktivní investice v lesích

Fiche 12 Neproduktivní investice v lesích

Cílem je zvýšení kvality a zlepšení sítě lesních cest, environmentálních a společenských funkcí lesů pro místní obyvatele i návštěvníky, kteří zde mohou trávit volný čas a přitom se dozvědět, jak ho v lesích trávit šetrně s ohledem na ekosystém lesa. 

Podporované aktivity z Programu rozvoje venkova (PRV): 

  • Neproduktivní investice v lesích - posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory, opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.

 

  • PRV publicita