MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Webové stránky MAS Rakovnicko, jejich provoz, správa a administrace, jsou součástí projektu Administrace SCLLD Rakovnicko - registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002285, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

CLLD 8 Sociální podnikání - investice

Opatření CLLD 8 Sociální podnikání - investice

Vznik nových a rozvoj extistujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Vznik a rozvoj sociálních podniků, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám tímto jevem ohroženým vstup na trh práce, bude podpořen vstup těchto osob do podnikatelského prostředí. Inspirací na sociální podnikání a podporu nápadu a aktivit může žadatel najít na stránkách Českého sociálního podnikání nebo Tessea

Podporované aktivity z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP):

  • Sociální podnikání - investice - Vznik nového sociálního podniku (založením nového podnikatelského subjektu, rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem), rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k rozšíření nabízených produktů a služeb, nebo rozšíření prostorové kapacity podniku, nebo zavedení nových technologií výroby, nebo zefektivnění procesů podniku. Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. 

Přehled vyhlášených výzev:

Název výzvy Datum příjmu žádostí Počet přijatých žádostí
7. Výzva MAS Rakovnicko - IROP - Sociální podnikání od 17. 5. 2019 do
9. 8. 2019
0
11.výzva MAS Rakovnicko-IROP-Sociální podnikání od 31. 1. 2020 do
6. 3. 2020
1

 

Přijaté žádosti o podporu:

Název projektu Název žadatele Stav
Rozšíření sociálního podniku - chráněné dílny Pracovní oděvy Bartoš  Martin Bartoš Projekt podpořen a zrealizován

 

Celková alokace opatření je 1 067 740,15 Kč.
V realizaci jsou projekty za celkem 1 067 740,15Kč.
Nevyčerpaná částka činí 0 Kč.
Toto opatření již nebude v žádné výzvě vyhlášeno.

Sociální podnikání investice

IROP publicita