MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

Komunitní centra z pohledu podpory OP Zaměstnanost

Informace č. 1

Tabulka Komunitní centra z IROP a OPZ

Komunitní centra

 • centra začleněná do běžné komunity
 • veřejný prostor pro uskutečňování aktivit komunitní sociální práce
 • otevřený prostor umožňující lidem scházet se, společně vytvářet aktivity a řešit sdílené problémy (mobilizace zdrojů uvnitř komunity)
 • vznikají jako součást procesu komunitní sociální práce v území
 • jasně definují své aktivity do zakládacích dokumentů (pokud budou žádat o podporu z IROP či OPZ, bude se zakotvení podporovaných aktivit v zakl. dokumentu kontrolovat)
 • nejsou řešeny pobytovou formou
 • jejich cílem je
  • proces vedoucím ke zplnomocnění
  • posílit schopnost osob žijících v komunitě
  • společně zvládat/ovlivňovat znevýhodňující a obtížné interakce
  • zapojovat členy komunity do přímé realizace opatření
  • dosahovat propojování sdílených potřeb a existujících zdrojů
  • stanovovat dosažitelné cíle a dosáhnout práce celého společenství

Aktivity komunitního centra

 • zajišťuje komunitní sociální pracovník
 • musí mít vždy přímou vazbu na sociální začleňování/prevenci sociálního vyloučení (řešení sociálních problémů lokality)
 • jsou v souladu s demokratickými hodnotami a lidskými právy všech členů komunity
 • konkrétní podobu aktivit utváří členové komunity podle vlastních potřeb a zájmů s cílem zlepšit sociální situaci nejen jednotlivců/komunity
 • mohou navazovat na poskytování základních činností sociálních služeb, avšak nenahrazují jejich poskytování
 • doplňkové aktivity
  • kulturní/multikulturní aktivity
  • výchovně/vzdělávací aktivity
  • Aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ
  • Environmentální aktivity a podpora jejich využití
  • Aktivity podporující zapojování členů komunity do dobrovolnické činnosti
  • musí být popsán vliv na sociální začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených
  • těžištěm je vždy přímá podpora členů komunity

 

 

Komunitní centra slouží především pro komunitu a její členy. Komunitou se rozumí:

 • skupina lidí, kterou spojují společné sociální problémy a která sdílí společné zájmy, hodnoty, a mezi nimiž jsou živé vazby
 • osoby sociálně vyloučené, nebo sociálním vyloučením ohrožené, žijící v nepříznivé sociální situaci
 • osoby s dlouhodobými obtížemi v interakci s prostředím
 • veřejnost

 

Gró komunitního centra - Komunitní sociální práce:

 • dlouhodobě působící metoda sociální práce
 • gestorem je kvalifikovaný sociální pracovník/komunitní sociální pracovník (vždy kvalifikace dle zákona č. 108/2006 Sb.)
 • zahrnuje i činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., realizované v přirozené komunitě
 • Principy komunitní sociální práce
  • aktivizace
  • participace
  • zplnomocnění
  • kolektivní/skupinová práce
  • práce s místními zdroji
  • dosažitelnosti úspěchů
  • udržitelnost výsledků a dosažených změn
  • komplexní přístup
  • zodpovědnost, sdílená zodpovědnost
  • reflektivní praxe a celoživotní učení
  • etické zacházení s mocí, vlivem a získanými výhodami
 • Zdroje informací ke komunitní sociální práci

 

Kdo komunitní centrum vede, kdo v něm působí?

1.Komunitní sociální pracovník

 • povinný pro projekty, které žádají podporu z IROP či OPZ
 • osoba kvalifikovaná dle zákona č. 108/2006 Sb. (odbornou způsobilost stanovuje §110 odst. 4, písm. a) až d) a Doporučený postup MPSV č. 2/2018)
 • koordinuje a zastřešuje činnost komunitního centra
 • naplňuje svou prací principy komunitní sociální práce
 • přináší zprávu o tom, které skupiny mají jaké potřeby (skupiny chtějí, aby na ně bylo reagováno)
 • může být zaměstnancem provozovatele komunitního centra na základě pracovní smlouvy, dohody, nebo může řešen jakožto externí dodavatel služeb
 • nemusí být na celý úvazek

 

2.Další odborní pracovníci dle daných aktivit komunitního centra

 • volitelné, dobrovolné, nepovinné

 

 

Jak vytvořit projekt na založení Komunitního centra

 

Vznik komunitního centra

 1. Jako úplně nová „služba“ a nové zázemí
 2. Jako navazující projekt pro již definovaný problém, který dané území řeší již existující sociální služba (známe problém, známe cílovou skupinu osob, kteří budou komunitní centrum a sociální službu využívat, potřebovat, vyžadovat), ale komunitní centra nebudou nahrazovat její poskytování

 

Co je zapotřebí si na začátku stanovit

 • hodnoty, principy a metody komunitní sociální práce a zakotvit je v zakládacím dokumentu
 • dodržování etických aspektů komunitní sociální práce a etického kodexu sociální práce
 • vhodnost použití metody komunitní práce v dané komunitě
 • místní zdroje
 • dosažitelné cíle/úspěchy
 • vstupní předpoklady realizátora pro navázání kontaktu a získání důvěry členů komunity
 • časový harmonogram projektu
 • zapojení členů komunity a jejího okolí do společné práce
 • posílení schopnosti komunity zvládat znevýhodňující interakce s okolím
 • rozvíjení participace a garantování vlastnění procesu i výsledků členů komunity
 • rizika a překážky procesu rozvoje komunity

 

Každý projekt sleduje plnění těchto indikátorů:

 • Celkový počet účastníků = identifikovaní účastníci přesahující bagatelní podporu
 • Využívání podpořených služeb = anonymní klienti či osoby s bagatelní podporou
 • Kapacita podpořených služeb = počet míst vyjádřený jako maximální počet osob, které může podpořená služba či program v danou chvíli obsloužit
 • Počet podpořených komunitních center = veřejně přístupné zařízení, které vzniklo za účelem uskutečňování aktivit komunitní sociální práce

 

Co je zapotřebí si hlídat během realizace projektu, pokud komunitní sociální pracovník je hrazen z prostředků OPZ:

 • příjemce má povinnost vést si pro potřeby OPZ evidenci osob podpořených v rámci projektu
 • v případě osob, u kterých je známá totožnost, příjemce vyplní Monitorovací list v IS ESF 2014+
 • v případě anonymních osob bude příjemce vést anonymizovanou evidenci

 

Průběžné konzultace tvorby a realizace projektu komunitních center

 

 

Žádost o podporu projektu na vznik komunitního centra podaný na MAS

 • MAS vyhlásí výzvu až po schválení Strategie komunitně vedeného rozvoje regionu a až jí znění výzvy schválí MPSV/MMR
 • Hodnocení projektů provádí MAS, projekty následně doporučí k podpoře řídícímu orgánu MPSV/MMR

 

 

Vaše projekty

Projektové záměry na tvorbu komunitních center konzultujte s kanceláří MAS Rakovnicko.

 

Datum vložení: 7. 11. 2016 14:59
Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2019 8:59
Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona