MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

CLLD 17 Zaměstnanost

Opatření CLLD 16 Zaměstnanost

Snižování lokální nezaměstnanosti, přizpůsobení se potřebám lokálního trhu práce a doplnění a rozšíření aktivit ÚP ČR.

Podporované aktivity z Operačního programu zaměstnanost (OPZ):

  • Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce - motivace a aktivizace cílových skupin k nalezení zaměstnání a jeho udržení, rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin pro snazší uplatnění na trhu práce, zvýšení orientace osob z cílových skupin v požadavcích trhu práce, podpora uplatnění osob se zdravotním postižením, profilace, JOB kluby, řízené poradenství, získání či obnova pracovních návyků, pracovní a kariérové poradenství, bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika, rekvalifikace a další profesní vzdělávání, jazykové vzdělávání PC kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, soft skills (měkké dovednosti, komunikační dovednosti apod.), podpora čtenářské a numerické gramotnosti apod. (aktivity jsou pouze doprovodné a musí vést přímo k uplatnění osob z cílových skupin na trhu práce)
  • Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin - zprostředkování zaměstnání, podpora vytváření nových pracovních míst,  podpora umístění na uvolněná pracovní místa, podpora zahájení podnikatelské činnosti, podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce
  • Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce - podpora flexibilních forem zaměstnání, zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, podpora zaměstnanců
  • Podpora prostupného zaměstnávání - Aktivity umožňující za pomoci doprovodných opatření podle individuálních potřeb (podporované zaměstnávání, komplexní práce s cílovou skupinou) postupné zapojování dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob s minimálními pracovními zkušenostmi na trh práce, získávání pracovních návyků a zkušeností, a to i s využitím nástrojů podpory zaměstnanosti, které povedou k dlouhodobému uplatnění těchto osob na trhu práce, zvyšování motivace zaměstnavatelů k vytváření udržitelných pracovních míst s využitím nástrojů jako pracovní místa na zkoušku, pracovní místa ve prospěch obcí a veřejně prospěšných institucí, pracovní místa u soukromých zaměstnavatelů, krátkodobé pracovní příležitosti, sezónní pracovní místa, pracovní trénink, placené odborné praxe a stáže, mentoring apod.  

Přehled vyhlášených výzev:

Název výzvy Datum příjmu žádostí Počet přijatých žádostí
Výzva MAS Rakovnicko - OPZ - Zaměstnanost I. od 17. 9. 2018 do
1. 2. 2019
1

 

Přijaté žádosti o podporu:

Název projektu Název žadatele Stav
Podporujeme zaměstnanost v pečující oblasti na území MAS Rakovnicko Kustod s. r. o. Projekt podpořen a zrealizován
IROP publicita