MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

2014 - 2020

SCLLD MAS Rakovnicko 2014 - 2020

Programové období 2014 - 2020, jehož výsledkem je zpracovaná, schválená a realizovaná Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Místní akční skupiny Rakovnicko, obsahuje tři vzájemně propojené části, projekty, respektive etapy:

  1. Příprava SCLLD
  2. Realizace SCLLD
  3. Administrace SCLLD

 

Schválení a zahájení realizace Strategie

Datum: 21. 10. 2021

Informace o schválení a zahájení realizace SCLLD MAS Rakovnicko.

Turismus a propagace

Datum: 13. 8. 2015

Rozvoj turistiky a rekreace je založen na udržitelném a funkčním destinačním managementu, systémové propagaci regionu a hlavně dostatečném spektru kvalitních základních i doprovodných služeb, dostupné turistické infrastruktuře.

Zahraniční spolupráce

Datum: 11. 8. 2015

Zájem o zahraniční spolupráci vychází jak ze strany zahraničních subjektů, tak i ze strany subjektů z regionu. Nejčastěji se do spolupráce zapojují obce, mikroregiony, nebo zájmová sdružení. Spolupráce vyplývá nejčastěji z historických souvislostí, nebo individuálních zájmů různých subjektů. Rozvíje

Místní dědictví

Datum: 11. 8. 2015

Součástí místního dědictví v území MAS je vysoký počet registrovaných kulturních památek, chráněných území přírody a industriálních stop souvisejících s dlouholetou tradicí chmelařství, pivovarnictví, těžby žuly. Další část místního dědictví tvoří nechráněný památkový fond, čítající stovky položek.

Volnočasové aktivity - Spolky

Datum: 10. 8. 2015

Společenský život v obci se utužuje zejména díky pořádání plesů, zábav, posezení u táboráků a dalších kulturních akcí, sportovních utkání či soutěží. Akce jsou pořádané obcí, nebo častěji spolkem dobrovolníků. Činnost spolků má v regionu dlouholetou tradici. Díky zájmům jednotlivých obyvatel a snah

Vzdělávání

Datum: 10. 8. 2015

Na úrovni školství se obecně projevuje celkově snižující se úroveň a náročnost výuky. Školám s technickými obory a řemesly se nedaří dodávat výrobním podnikům a službám kvalitní zaměstnance. Převládá zájem o neproduktivní obory. Na území MAS Rakovnicko se nachází subjekty poskytující péči v předškol

CHKO Křivoklátsko a lesnictví

Datum: 10. 8. 2015

Péče o životní prostředí znamená zvyšování ochrany původní krajiny v ZCHÚ, náprava nevhodných zásahů do volné krajiny způsobených převážně intenzivní rostlinnou výrobou, změnu vodního režimu v krajině trpící suchem, zvyšování významu lesních ploch a jejich šetrné využívání, spolupráce s veřejností j

Sociální služby

Datum: 7. 8. 2015

Ve venkovských obcích není vybudována odpovídající infrastruktura pro poskytování sociálních služeb a zdravotní péči. V období po roce 1990 se jednak zhoršily podmínky pro zajištění lékařské péče obyvatel a na území MAS je její kvalita a dostupnost velmi rozdílná a v území se nebyly zajišťovány teré

Doprava

Datum: 6. 8. 2015

Většina obcí v území MAS má vysokou zanedbanost místních komunikací. Pro obce je jejich obnova zásadní, protože ovlivňuje vzhled obce a bezpečnost obyvatel. Realizace projektů cyklistické dopravy v rámci území MAS předpokládá úzkou spolupráci a součinnost zapojených obcí. Vedle vytvoření alternativ

Integrovaný záchranný systém

Datum: 4. 8. 2015

V území je dislokována profesionální jednotka HZS s odpovídajícím vybavením. V případě výskytu náhlých a mimořádných událostí je vyžadována součinnost a podpora ze strany jednotek JPO II a JPO III, kterých je v území MAS 18. V jejich případě je však úroveň vybavení diametrálně odlišná. Požární družs

Zemědělství

Datum: 4. 8. 2015

Zemědělství je významnou součástí ekonomiky MAS Rakovnicko. Převažuje rostlinná výroba, zejména pěstování obilovin, olejnin a chmele. Hlavním cílem je investicemi do zemědělských staveb a techniky zvýšit výkonnost zemědělských podniků, podpora diverzifikace zemědělských podnikatelů, zvyšování přidan

Období MAS

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5