MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

čáraNÁZEV

čáraJsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka, Kristýna a Monika

čárapodporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko 😉
čára...a také jsme dne 26.7.2021 předložili řídícímu orgánu koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rakovnicko na nové programové období 2021 - 2027Zde uveřejňujeme, co je v procesu příprav na následující programové období nového 👍 
čára❗️ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI V 6. VÝZVĚ PRV BYL UKONČEN ❗️
* Celková alokace této výzvy je Kč 30 080 112,- * Přijato bylo 64 projketů v celkové výši Kč 52 396 373,- *
37 projektů ve fichi č. 2 -  Zemědělský podnik, 9 projektů ve fichi č. 10 - Podnikání, 2 projekty ve fichi č. 14 - Zemědělská infrastruktura, 1 projekt ve fichi č. 15 - lesnická infrastruktura a 15 projektů ve fichi č. 20 -  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
Seznam přijatých projektů naleznete zde (50.32 kB)
Právě probíhá administrativní kontrola žádostí a kontrola přijatelnosti na RO SZIF. Výsledek o doporučení projektů k podpoře ke shlédnutí zde (74.03 kB)

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

Veřejná projednání

Setkání k tvorbě místní rozvojové strategie

Datum: 18. 8. 2015

Setkání k tvorbě místní rozvojové strategie.

Turismus ilustrační obrázek

Turismus a propagace

Datum: 13. 8. 2015

Rozvoj turistiky a rekreace je založen na udržitelném a funkčním destinačním managementu, systémové propagaci regionu a hlavně dostatečném spektru kvalitních základních i doprovodných služeb, dostupné turistické infrastruktuře.

Zahraniční spolupráce - ilustrační obrázek

Zahraniční spolupráce

Datum: 11. 8. 2015

Zájem o zahraniční spolupráci vychází jak ze strany zahraničních subjektů, tak i ze strany subjektů z regionu. Nejčastěji se do spolupráce zapojují obce, mikroregiony, nebo zájmová sdružení. Spolupráce vyplývá nejčastěji z historických souvislostí, nebo individuálních zájmů různých subjektů. Rozvíjející se spolupráce může pozitivně ovlivnit rozvoj regionu v nadcházejícím období ve více oblastech.

Hrad Křivoklát - ilustrační obrázek

Místní dědictví

Datum: 11. 8. 2015

Součástí místního dědictví v území MAS je vysoký počet registrovaných kulturních památek, chráněných území přírody a industriálních stop souvisejících s dlouholetou tradicí chmelařství, pivovarnictví, těžby žuly. Další část místního dědictví tvoří nechráněný památkový fond, čítající stovky položek. Prioritou je zachování místního dědictví pro další generace. Důležitou součástí místního dědictví je historie a zachování zdrojů informací pro osvětu vzdělávání a publicistiku.

Spolky - ilustrační obrázek

Volnočasové aktivity - Spolky

Datum: 10. 8. 2015

Společenský život v obci se utužuje zejména díky pořádání plesů, zábav, posezení u táboráků a dalších kulturních akcí, sportovních utkání či soutěží. Akce jsou pořádané obcí, nebo častěji spolkem dobrovolníků. Činnost spolků má v regionu dlouholetou tradici. Díky zájmům jednotlivých obyvatel a snahy se dále setkávat, vyvíjet společnou aktivitu a prezentovat obec navenek, se v regionu udržují spolky jako jsou dobrovolní hasiči, myslivci, rybáři, různé sportovní oddíly atd. Do spolkového života v obci přispívá i církev.

Vzdělávání - ilustrační obrázek

Vzdělávání

Datum: 10. 8. 2015

Na úrovni školství se obecně projevuje celkově snižující se úroveň a náročnost výuky. Školám s technickými obory a řemesly se nedaří dodávat výrobním podnikům a službám kvalitní zaměstnance. Převládá zájem o neproduktivní obory. Na území MAS Rakovnicko se nachází subjekty poskytující péči v předškolním vzdělávání, základní školy, jedna svazková škola a střední školy. Zejména venkovskému školství by měly pomoct investice do zajištění vyšší kvality výuky a materiálně-technického zázemí, dostatečné množství kvalifikovaných pedagogů. Důležitý je i rozvoj mimoškolních aktivit - tematických kroužků, sportovních klubů atd. Důležitá je samozřejmě i spolupráce jednotlivých škol.

CHKO Křivoklátsko - ilustrační obrázek

CHKO Křivoklátsko a lesnictví

Datum: 10. 8. 2015

Péče o životní prostředí znamená zvyšování ochrany původní krajiny v ZCHÚ, náprava nevhodných zásahů do volné krajiny způsobených převážně intenzivní rostlinnou výrobou, změnu vodního režimu v krajině trpící suchem, zvyšování významu lesních ploch a jejich šetrné využívání, spolupráce s veřejností jejím informováním o významu ochrany přírody a krajiny.

Setkání poskytovatelů sociálních služeb

Sociální služby

Datum: 7. 8. 2015

Ve venkovských obcích není vybudována odpovídající infrastruktura pro poskytování sociálních služeb a zdravotní péči. V období po roce 1990 se jednak zhoršily podmínky pro zajištění lékařské péče obyvatel a na území MAS je její kvalita a dostupnost velmi rozdílná a v území se nebyly zajišťovány terénní a ambulantní sociální služby. Zvyšující se podíl seniorů, s ohledem na pokračující demografické stárnutí populace, si vyžádá zajištění potřebné kapacity pro poskytování sociální péče a dostupnost základní zdravotní péče. Kvalita existujících zařízení je často na nízké úrovni, rozsah a dostupnost péče je omezená. Cílem je vytvořit síť ambulantních zařízení sociální péče a základní zdravotní péče a vytvořit podmínky pro zajištění terénních služeb v území.

Ilustrační obrázek "doprava"

Doprava

Datum: 6. 8. 2015

Většina obcí v území MAS má vysokou zanedbanost místních komunikací. Pro obce je jejich obnova zásadní, protože ovlivňuje vzhled obce a bezpečnost obyvatel. Realizace projektů cyklistické dopravy v rámci území MAS předpokládá úzkou spolupráci a součinnost zapojených obcí. Vedle vytvoření alternativy k zajištění dopravní obslužnosti má cyklistická infrastruktura význam rovněž pro rozvoj rekreace a turismu. Opatření ke zvyšování bezpečnosti v silniční dopravě se týkají především obcí, kterými prochází silnice I. a II. třídy. Problematická je dopravní obslužnost zejména v okrajových částech území MAS a ovlivňuje zejména oblast venkovského školství (dojížďka žáků do škol).

Sbor dobrovolných hasičů, ilustrační obrázek

Integrovaný záchranný systém

Datum: 4. 8. 2015

V území je dislokována profesionální jednotka HZS s odpovídajícím vybavením. V případě výskytu náhlých a mimořádných událostí je vyžadována součinnost a podpora ze strany jednotek JPO II a JPO III, kterých je v území MAS 18. V jejich případě je však úroveň vybavení diametrálně odlišná. Požární družstva mají často nedostatečnou výzbroj a výstroj pro zásahy a výcvik. Budovy pro odstavování zásahových vozidel a techniky a uložení výstroje a výzbroje jsou v nevyhovujícím stavebním a technickém stavu. Zastaralá jsou i zásahová vozidla a nezbytná technika.

Žně v Kolešovicích, ilustrační obrázek

Zemědělství

Datum: 4. 8. 2015

Zemědělství je významnou součástí ekonomiky MAS Rakovnicko. Převažuje rostlinná výroba, zejména pěstování obilovin, olejnin a chmele. Hlavním cílem je investicemi do zemědělských staveb a techniky zvýšit výkonnost zemědělských podniků, podpora diverzifikace zemědělských podnikatelů, zvyšování přidané hodnoty zemědělským produktům a podpora rozvoje cestovního ruchu prostřednictvím investic do agroturistiky.

O nás

Facebook

Facebook

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5