MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

schválení

Finální verze koncepční části Strategie CLLD MAS Rakovnicko na období 2021 - 2027 je ke stažení ve složce Dokumenty
čára

NÁZEV

čáraJsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka a Kristýna

čárapodporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko
čára

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

Fiche 3 Pozemkové úpravy

Fiche 3 Pozemkové úpravy

Cílem jsou racionálně prostorově uspořádané a dobře přístupné pozemky vlastníků půdy na Rakovnicku. Dosáhne se tím vybudováním dostatečné indrastruktury. Aktivita přispívá i k rozvoji a přizpůsobení se zemědělství a lesnictví. 

Podporované aktivity z Programu rozvoje venkova (PRV): 

 • Pozemkové úpravy -  realizace plánů společných zařízení, což je opatření zajišťující zpřístupnění především zemědělských pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. Realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav. 

  Realizací plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav se rozumí: opatření ke zpřístupnění zemědělských pozemků (mimo intravilán), protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení nebo rozlivu povrchových vod a ochraně území před záplavami, ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a opatření pro omezení dopadu zemědělského sucha (např. retenční nádrže apod.), opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny 

PRV publicita