MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

schválení

Finální verze koncepční části Strategie CLLD MAS Rakovnicko na období 2021 - 2027 je ke stažení ve složce Dokumenty
čára

NÁZEV

čáraJsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka a Kristýna

čárapodporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko
čára

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

CLLD 18 Prorodinná opatření

Opatření CLLD 18 Prorodinná opatření

Cílem je zjednodušení vstupu na pracovní trh pro cílovou skupinu díky možnosti využívání zařízení, která doplňují chybějící kapacitu stávajících institucionálních zařízení zaměřených na péči o děti během školního i mimoškolního roku, dětských skupin pro podniky i veřejnost a individuální formy péče o děti.

Podporované aktivity z Operačního programu zaměstnanost (OPZ):

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování Podpora je určena na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne). V této souvislosti je pro iniciátory projektu žádoucí spolupracovat s místně příslušnou školou. MAS si může ve své výzvě vyžádat jako povinnou přílohu potvrzení školy o kapacitě školních družin a klubů při ZŠ.
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity - Podpora je určena na zajištění doprovodů dětí na kroužky a zájmové aktivity. Doprovody musí být vždy vázány na další aktivity v prorodinných aktivitách, nemohou být realizovány jako samostatný projekt.
 • Příměstské tábory - Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin. Příměstský tábor může být realizován i jako samostatný projekt. Současně nemůže být souběžně realizován v kombinaci s aktivitou doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
 • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora - Podpora je určena na zajištění dopravy dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora (týká se dětí předškolního věku a žáků 1. stupně ZŠ).  Společná doprava může být realizována i jako samostatný projekt.
 • Dětské skupiny - Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí, je určena pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Účelem podpory je umožnit rodičům zapojení do pracovního procesu.

Přehled vyhlášených výzev:

Název výzvy Datum příjmu žádostí Počet přijatých žádostí
Výzva MAS Rakovnicko - Prorodinná opatření - I. od 6. 80. 2018 do
12. 10. 2018
1
Výzva MAS Rakovnicko - Prorodinná opatření - II. od 28. 5. 2019 do
30. 9. 2019
1
Výzva MAS Rakovnicko - Prorodinná opatření - III. od 30. 6. 2020 do
31. 7. 2020
1

 

Přijaté žádosti o podporu:

Název projektu Název žadatele Stav
Dětská skupina ,,U Dráčka" Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK, z.s. Projekt podpořen a zrealizován
Prázdninové výlety s Dráčkem Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK, z.s. Projekt podpořen a zrealizován
Dětská skupina ,,U Dráčka" II Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK, z.s. Projekt podpořen

IROP publicita