MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupina Rakovnicko je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu MAS Rakovnicko o.p.s. 1, registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000090.

Cílem projektu je zajištění činnosti Rakovnicko o.p.s.

Místní partnerství

Více o místním partnerství

Místní partnerství ve formě místní akční skupiny (MAS) má nejlepší předpoklady vzniknout zejména v území, ve kterém se nachází aktivní veřejné a soukromé subjekty hájící zájmy místních obyvatel a prosazující udržitelný růst s ohledem na místní potřeby a potenciál. 

Veřejným sektorem se v případě MAS rozumí stát, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, orgány státní správy a právnické osoby, které jsou zřízeny či vlastněny min. z 50 % obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji, či státem bez ohledu na jejich právní formu (např. příspěvkové organizace) a podniky v majoritním vlastnictví obcí či státu (technické služby, Lesy ČR apod.):

Soukromým sektorem se pak rozumí soukromoprávní právnické či fyzické osoby (podnikající i nepodnikající).


Každá MAS, vzniklá jako místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem působí na vymezeném území (území působnosti MAS) pro něž navrhuje a provádí strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Území působnosti MAS je geografická oblast vymezená katastrálním územím obcí, které schválily zařazení území obce do území působnosti (SCLLD) dotčené MAS, v daném případě na programové období 2014 - 2020. 

Komunitně vedený místní rozvoj představuje souhrn opatření, jejichž cílem je plnit potřeby místních obyvatel, zaměřuje se na subregionální území. Komunitně vedený místní rozvoj je realizován prostřednictvím MAS a je uskutečňován na základě SCLLD. Zohledňuje přitom zejména místní potřeby a potenciál. 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je ucelený rozvojový dokument vztahující se na území MAS. Propojuje subjekty, záměry a zdroje. Návrh SCLLD MAS Rakovnicko 2014 - 2020 je zveřejněn v sekci Dokumenty.


Partnery MAS jsou v případě Rakovnicko o. p. s. právnické nebo fyzické osoby působící v MAS Rakovnicko, jako organizační složce společnosti, na základě smlouvy o partnerství.

MAS Rakovnicko jako organizační složka Rakovnicko o. p. s. je zakotvena v zakladatelské smlouvě a statutu společnosti (viz sekce Dokumenty).

Smlouvu o partnerství (viz sekce Dokumenty) uzavírá společnost s přijatými partnery.


Mezitímco zakladatelská smlouva, kromě ustanovení o začlenění MAS Rakovnicko jako organizační složky společnosti, uvádí ještě výčet povinných orgánů MAS, tak statut společnosti již podrobně popisuje postavení a činnost MAS, práva a povinnosti partnerů, orgány MAS a jejich funkce.

MAS Rakovnicko má ustanoveny tyto orgány:

  • plénum, jako nejvyšší orgán;
  • programový výbor, jako rozhodovací orgán;
  • výběrovou komisi, jako orgán provádějící hodnocení a výběr projektů k financování;
  • monitorovací komisi, jako kontrolní orgán.  


MAS také definuje takzvané zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku strategie. Tvoří je zásadně partneři MAS a příslušnost k nim si sami definují podle své převažující činnosti.  Zájmové skupiny definovány takto:

  • Volný čas
  • Místní a regionální správa
  • Zemědělství
  • Školství
  • Sociální péče
  • Místní dědictví

Na rozhodovací úrovni (v orgánech MAS) nesmí veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49% hlasovacích práv.

Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit (rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci pléna MAS).

MAS je otevřeným partnerstvím. Všechny podmínky pro přistoupení partnerů do MAS Rakovnicko, včetně práv a povinností, jsou uvedeny ve statutu společnosti a zveřejněny na těchto webových stránkách.

S ohledem na počet obyvatel v území MAS Rakovnicko k 1. 1. 2014 je počet partnerů MAS nejméně 28.  

Partner MAS je oprávněn navrhovat své zástupce do orgánů MAS. Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu (programového výboru, nebo výběrové komise, nebo monitorovací komise).

Partner se podílí na financování činnosti MAS prostřednictvím jednorázového vstupního poplatku podle právní formy (viz statut společnosti) a ročního členského poplatku, který stanoví plénum MAS v souladu se schváleným rozpočtem MAS.

Mezitímco za partnerství v MAS a účast v plénu nenáleží partnerovi ani jeho zástupci žádná odměna, mohou být členové programového výboru, výběrové komise a monitorovací komise odměňováni podle vnitřního předpisu společnosti, respektive MAS.

Místní akční skupina

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5