MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

schválení

Finální verze koncepční části Strategie CLLD MAS Rakovnicko na období 2021 - 2027 je ke stažení ve složce Dokumenty
čára

NÁZEV

čáraJsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka a Kristýna

čárapodporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko
čára

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

Město a obec

V regionálních obcí čítající kolem 1000 obyvatel by měl být vodovod, kanalizace a ČOV, ale ne vždy tomu tak je. Celkové náklady na realizaci vodohospodářské infrastruktury významně přesahují obecní rozpočty a bez dotací není možné jejich výstavbu zahájit. V předchozích letech se některé obce pokoušely získat podporu na realizaci integrovaných projektů (společná ČOV a kanalizace) nebo skupinové vodovody, přičemž se podařilo realizovat jen některé takové projekty.

V současném období byla největší pozornost věnována rozsáhlému projektu Voda a kanalizace Křivoklátsko, který měl vyřešit zásobování vodou a likvidaci splaškových vod ve většině obcí Křivoklátska. V rámci tohoto projektu však byla realizována pouze jedna jeho část, a to v obci Ruda. Zbývající obce od schváleného projektu odstoupily z důvodu nedostatku finančních prostředků na spoluúčast. Přestože jsou obce na území CHKO Křivoklátsko dlouhodobě zvýhodněny při přípravě a realizaci projektů vodohospodářské infrastruktury, tak jsou čistírny odpadních vod a kanalizace vybudovány v obcích pouze ojediněle (Roztoky).

Zřízení společné kanalizace se dříve uvažovalo také v obcích Kolešovice a Kněževes. Realizace projektu společné ČOV Kněževes a Kolešovice mohla řešit i napojení obcí Chrášťany a Hořesedly, případně i Přílepy. Výhodnou polohu využily obce Lubná a Senomaty, které jsou napojeny na kanalizaci a ČOV města Rakovníka.

Některé obce realizují finančně náročnou vodohospodářskou infrastrukturu etapově s využitím vlastních rozpočtů, úvěrů a částečně i dotace. Náklady na tyto projekty významně zvyšují i následné opravy komunikací, ve kterých jsou tyto liniové stavby vedeny (nejde pokaždé jen o místní komunikace, ale i o silnice II. a III. třídy).

Situaci v zásobování pitnou vodou komplikuje i kvalita vody ve vodních zdrojích. Nevyhovující hodnoty způsobilo dlouhodobé intenzivní využívání zemědělské půdy, zejména používání umělých hnojiv a postřiků. Nízký podíl obyvatel připojených na splaškovou kanalizaci a ČOV má za důsledek vysoké znečištění povrchových vod ve vodních tocích. Rakovnický potok patří mezi nejvíce znečištěné vodní toky v ČR.

Většina obcí na Rakovnicku neprošla plynofikací. Plynovod je veden přibližně ve 14 obcích z celého území. Ke špatné kvalitě ovzduší přispívá vysoký podíl vytápění pevnými palivy. I v obcích, které jsou plynofikovány, je velký počet domácností a provozoven, které k vytápění zemní plyn nevyužívají.

Ve většině obcí v regionu je rozhlas, v některých obcích dokonce bezdrátový – Lužná, Milý, Řevničov. Téměř všechny obce v regionu jsou pokryty signálem WIFI.

Co se občanské vybavenosti týče, téměř v každé obci, až na výjimky, se nachází hasičská zbrojnice. Sbory dobrovolných hasičů patří mezi jedny z nejstarších spolků v obci.  Ne však všichni dobrovolní hasiči vyjíždějí k zásahům (záleží, zda patří do Jednotky požární ochrany a do jaké kategorie jsou začleněni). Ve městech jako je Rakovník, Nové Strašecí, Jesenice a v obcích Hořesedly a Roztoky je k dispozici policie.

V posledních letech začalo docházet k omezování rozsahu poskytovaných služeb a uzavírání poboček České pošty (například pošta Hořovičky). Obyvatelé řady obcí jsou odkázáni k podávání a příjmu zásilek dojíždět do sousedních nebo i vzdálenějších obcí.

Knihovnické služby jsou plně k dispozici v regionálních městech a také ve větších obcích na Rakovnicku. Městská knihovna v Rakovníku kromě čtenářských služeb, pořádá různé akce jako je například pasování čtenářů, LiStOVáNí, divadelní představení pro děti a další. Obecní knihovny nechtějí zůstávat, co se pořádání akcí týče pozadu, a například v Kněževsi pořádají pasování na čtenáře, aby tak přilákaly více dětí k četbě. S problémem se potýkají zejména obecní knihovny, které převážně dotuje obec. Na nové knihy však nejsou peníze, a tak obecní knihovny často využívají takzvaného výměnného fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Městské knihovně v Rakovníku okolní obce posílají peníze na nákup nových titulů – rakovnická knihovna je má možnost pořídit výhodněji.

Kulturní domy jsou jedním z míst pro příležitostné setkávání obyvatel. V některých obcích však nemají obyvatelé tyto prostory pro konání veřejných a společenských obcí k dispozici. V řadě obcí se daří využívat pro tyto účely kromě stávajících kulturních domů, také sokolovny či bývalé školy.

Vzhled veřejného prostranství obcí a měst se postupně začíná zlepšovat. Pravidelná péče o veřejná prostranství vyžaduje ze strany obcí finanční prostředky z obecního rozpočtu a zajištění pracovní síly k údržbě zeleně a komunikací. Obce si za tím účelem pořizují komunální techniku, v řadě případů s využitím dotací. Pomocí projektu Leader v Rakovníku revitalizovali Autosport klub v AČR, v Přílepích rozšířil ubytovací kapacity a služby Penzion u Kutílků, v Senomatech obnovili roubenku, v Břežanech obnova Špejcharu 1. etapa, v Mutějovicích restaurovali sochu Panny Marie ve Lhotě pod Džbánem.

Dotace

Facebook

Facebook

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5