MAS Rakovnicko
Rakovnicko o.p.s. Místní akční skupina Rakovnicko

schválení

Finální verze koncepční části Strategie CLLD MAS Rakovnicko na období 2021 - 2027 je ke stažení ve složce Dokumenty
čára

NÁZEV

čáraJsme místní, jsme akční a jsme skupina. Jsme vaše holky z Masky
Andrea, Brigita, Radka a Kristýna

čárapodporujeme zajímavé projekty, zajímáme se o dění v regionu, spolupracujeme, sdílíme a prostě máme rády Rakovnicko
čára

 • Obce
  v územní působnosti
 • 77
  Obcí
  v MAS Rakovnicko
 • 164
  Milionů korun
  získaných pro Rakovnicko

Lesnictví, myslivost, rybolov

Přemnožení zvěře je v regionu s výrazným podílem lesních ploch a zemědělské půdy často diskutovaným tématem. Největší problémem jsou stavy černé zvěře, která způsobuje rozsáhlé škody na zemědělských plodinách. Dochází ke konfliktům mezi myslivci a správci honiteb se zemědělci. Existují příklady, kde jsou problémy spojené se zvěří řešeny ve shodě mezi myslivci a zemědělci. Myslivci sbírají kámen na polích, snaží se počty přemnožené zvěře snižovat odstřelem.

Negativním důsledkem vysokých stavů lesní zvěře je i zvyšující se počet dopravních nehod. Na Rakovnicku nehod se zvěří rapidně přibývá (za rok 2013 tento druh nehod stoupl o 20% oproti roku 2012). Jako prevenci proti zamezení vstupu zvěře na silnici umisťují myslivci na řadě míst Rakovnicka pachové ohradníky.

Důsledkem zvýšené migrace zvěře na zemědělské pozemky je úbytek ploch s přirozenou potravou (pastviny, remízky). Útočištěm černé zvěře se dnes stávají rozsáhlé plochy s kukuřicí a srnčí zvěř se objevuje na polích s řepkou, která má na zdravotní stav zvěře nedobrý vliv. 

Nedostatek finančních prostředků nutí myslivecké spolky zabývat se pořádáním kulturních akcí, sběrem železa nebo využívat finanční podpory obcí. Vykonávají drobnou zemědělskou činnost, kterou si zajišťují produkci plodin pro přikrmování zvěře.

Jedním z hlavních témat myslivosti a lesnictví v regionu je záměr vyhlášení pátého národního parku v České republice. Obyvatelé Křivoklátu hájící zájmy stávající způsob hospodaření v lesích a myslivosti iniciovali petici proti jeho vyhlášení. Negativní stanovisko vydal i Středočeský kraj. Současné vedení Ministerstva životního prostředí vyhlášení Křivoklátsko národním parkem podporuje. Nový národní park má za cíl změnit způsob hospodaření v lesích a správu stávajících režijních honiteb. Kromě zvýšení ochrany nejcennějších území Křivoklátska je vyhlášení NP příležitostí pro místní ekonomiku (cestovní ruch, lesnické práce, infrastruktura v lesích) a mohlo by přinést výhody pro obce při přípravě projektů technické infrastruktury.

Hospodaření v lesích vnímá negativně část veřejnosti zejména v souvislosti se stavem lesních a účelových cest, které jsou využívány těžkou technikou k přepravě lesní hmoty. Vedle účelových lesních cest jsou značně poškozovány i další cesty, například cyklotrasy, přičemž již nedochází ze strany lesních společností k jejich opravě.  V převážné míře jsou lesní cesty po těžbě obnovovány a využívány ponejvíce k cykloturistice. 

Problémem pro lesní hospodářství jsou invazivní rostliny - křídlatka, netýkavka, bolševník. Rychle se šíří, vytlačují původní druhy a obtížně se likvidují s použitím pesticidů nebo mechanicky osekáváním, vyrýváním či vyžínáním. 

Vedle obcí s vysokým podílem lesních ploch jsou v regionu obce s extrémně nízkou ekologickou stabilitou, kde je vhodné v rámci komplexních pozemkových úprav uvažovat o výsadbu nových lesů a další krajinotvorná opatření (biokoridory, biocentra). 

V krajině regionu se nachází větší počet rybníků, zejména na Rakovnickém potoce, Javornici a Lodenici. Přestože v posledních letech dochází z iniciativy obcí nebo soukromých osob k výstavbě nových rybníků. Některé obce disponují pouze umělými vodními nádržemi s protipožárním účelem, které jsou umístěny v zastavěných územích obcí.

Z hospodářského hlediska jsou pro rybolov nejvýznamnější rybníky u Jesenice, Třtice, Mšece a Mšeckých Žehrovic. Další rybníky jsou využívány ke sportovnímu rybolovu (místní organizace Českého rybářského svazu nebo soukromé revíry). Významným podnikatelským subjektem v oblasti chovu ryb je České rybářství s. r. o. středisko Mšec (sádky, chov a prodej ryb, sportovní rybolov). 

Některé rybníky, pro které je hlavním významem chov ryb by byly využitelné i k rekreaci. Jejich rekreačnímu využití brání celkově zanedbaný stav (zarostlé břehy, zabahnění) a režim chovu ryb (přikrmování) a zákaz sportovních aktivit (surfing, lodičky). Sportovní rybolov může být vhodnou aktivitou zážitkové turistiky pro návštěvníky. 

Stručné shrnutí problémů, priorit a cílů lesnictví, myslivosti a rybolovu

Problémy:

 • přemnožení lesní zvěře (negativní dopad na zemědělské plodiny, dopravní nehody)
 • nedostatek ploch s přirozenou potravou pro zvěř (pastviny)
 • masivní nárůst ploch s výskytem invazivních plodin
 • veřejností negativně vnímané vleklé rozhodování o vyhlášení Národního parku bez ohledu na výsledek procesu
 • obecně špatný stav vodních ploch využívaných k rybolovu (zabahnění, neudržované břehy)
 • kolize mezi využitím pro rybolov a rekreaci

Příležitosti:

 • komplexní nebo dílčí pozemkové úpravy a zvýšení ploch s přirozenou potravou pro zvěř
 • vyhlášení Národního parku Křivoklátsko = změna režimu myslivosti a hospodaření na lesních plochách za účelem zlepšení stavu lesů v centrální části Křivoklátska
 • výstavba nových rybníků pro rybolov i rekreační využití

Dotace

Facebook

Facebook

Rakovnicko sobě

Pro nás a pro vás, společně, lokálně. Rakovnicko sobě.

Rakovnicko sobě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5