Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Ukončená 2. Výzva OPŽP - revitalizace sídelní zeleně

Typ: MAS Rakovnicko
Operační program životního prostředí

Výzva č. 2 OPŽP - revitalizace sídelní zeleně

Vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. 

Identifikace výzvy ŘO

Číslo výzvy ŘO

05_18_128

Název programu

Operační program Životní prostředí 

2014 – 2020

Prioritní osa

4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Specifický cíl

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Identifikace Výzvy MAS 

Číslo výzvy MAS

119/05_18_128/CLLD_16_02_020

Název výzvy MAS

 „Výzva č. 2 MAS Rakovnicko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně“. 

Časové nastavení:

Datum vyhlášení výzvy MAS

8. 10. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

8. 10. 2019 9:00 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

8. 10. 2019 9:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

6. 1. 2020 16:00

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31.12.2023 (včetně uzavření financování projektu

Alokace výzvy:

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášenave výši 10.000.000,-  Kč.  

Míra spolufinancování:

Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %.

Podporované aktivity:

 • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
 • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
 • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Způsobilí žadatelé:

 • kraje
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
 • státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

Dokumenty pro žadatele:

 • Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 23. Odkaz na elektronickou verzi: 
 • Kritéria pro hodnocení žádostí: 
 • Náklady obvyklých opatření MŽP: 
 • Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020: 

 • Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů: 

 • Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin: 

 • Standard krajinné trávníky

 • Standard vytváření a obnova tůní

 • Seznam doporučených autochtonních dřevin: 

 • Interní postupy pro administraci žádosti OPŽP

 • Pravidla pro žadatele a příjemce podpory: 

Pro konzultace se žadatel může obracet na MAS Rakovnicko o.p.s., Lubenská  2250, Rakovník 269 01. Andrea Medunová tel. 734 213 672, email: medunova@mas-rakovnicko.cz.


Přílohy

Vytvořeno: 8. 1. 2020
Poslední aktualizace: 24. 2. 2020 14:28
Autor: Andrea Medunová