Obsah

Avízo o připravované výzvě č. 3 PRV

Typ: Strategie 2014 - 2020 | MAS Rakovnicko
PRVInfo k připravované výzvě č. 3

AVÍZO PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY Č. 3 PRV 

 

MAS Rakovnicko k předkládání žádostí o dotace v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)

 

Místní akční skupina Rakovnicko připravuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje (Strategie CLLD) schváleným Ministerstvem zemědělství

 

Fiche k vyhlášení:

 • Fiche č. 2         - Zemědělský podnik – žadatelem může být zemědělský podnikatel
 • Fiche č. 3         - Pozemkové úpravy – žadatelem může být obec nebo zemědělský podnikatel
 • Fiche č. 10       - Podnikánížadatelem můžou být podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • Fiche č. 12       - Neproduktivní investice v lesíchžadatelem můžu být – vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo výpůjčitel PUPFL
 • Fiche č. 13       - Zemědělský produkt – žadatelem můžou být – zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů
 • Fiche č. 14       Zemědělská infrastrukturažadatelem může být obec nebo zemědělský podnikatel

 

Alokace na Fiche výzvy č. 3

 • Fiche 2 Zemědělský podnik - 11.889.359,- Kč
 • Fiche 3 Pozemkové úpravy - 2.000.000,- Kč
 • Fiche 10 Podnikání - 6.658.820,- Kč
 • Fiche 12 Neproduktivní investice v lesích - 4.000.000,- Kč
 • Fiche 13 Zemědělský produkt - 1.515.500,- Kč
 • Fiche 14 Zemědělská infrastruktura - 2.785.000,- Kč

 

Financování:

 • Jedná se o formu podpory "Ex-post" - žadatel projekt předfinancuje, proplacení dotace získá na základě předložení dokladů o proplacení aktivit projektu

 

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝZVY MAS

Vyhlášení výzvy 3. 5. 2018 - 11. 6. 2018 
Příjem žádostí 23. 5. 2018 - 11. 6. 2018
Seminář pro žadatele 14. 5. 2018 
Plánovaný termín registrace žádostí na RO SZIF 15. 8. 2018

 

Odkaz na Obecná pravidla ZDE

Odkaz na příručku pro zadávání zakázek ZDE

 

Kontaktní osoba:

Andrea Medunová 
734 213 672 

medunova@mas-rakovnicko.cz

 


Vytvořeno: 26. 2. 2018
Poslední aktualizace: 2. 5. 2018 11:01
Autor: MAS Rakovnicko 1