Obsah

Téměř polovinu regionu z jeho celkové plochy tvoří zemědělská půda. Je obhospodařovaná jako orná, jako chmelnice či ovocné sady, nebo část tvoří louky a pastviny.

Ve většině obcí hospodaří v malém počtu soukromí zemědělci a místy se ještě vyskytují zemědělská družstva. V regionu působí zčásti místní zemědělské firmy a z části firmy z jiných regionů, které zde obhospodařují pozemky nebo hospodaří v zemědělských areálech. Hospodaření cizích firem sebou nese obvykle nevýhodu toho, že firmy neprojevují zájem o místní životní prostředí a nároky obce. Malí zemědělci jsou znevýhodněni díky dlouhodobým pronájmům zemědělské půdy velkým firmám. Firmy zaměřující se na rostlinnou výrobu pěstují v největší míře obilniny, olejniny a chmel. Živočišná produkce z regionu téměř vymizela, je zastoupena v minimálním měřítku chovem drůbeže, skotu, selat a prasat, brojlerů a brojlerových králíků, kuřic.

Region Rakovnicko je historicky známý svou mnohasetletou tradicí pěstování chmele, která se zachovala dodnes, ač v menší míře. Na severozápad od Rakovníka je chmelnic zastoupeno z regionu nejvíce. Celkem chmelnice tvoří 5% z celkové zemědělské půdy a zakládají se nové v okolí Kolešovic. Chmelnice jsou zde po stále vedoucím regionu Louny zastoupeny na druhém místě nejvíce z celé ČR.

Velmi zajímavou věcí pro region jsou farmy. Nabízejí návštěvníkům faremní produkty, osobní kontakt se zvířaty, získání nových informací a zážitků. Dnes se již běžně není možné setkat s hospodářskými zvířaty mimo krmné a chovné haly zemědělských společností. Proto o návštěvy nové farmy, která se v regionu objeví, jeví zájem místní, turisté i školy. Jako příklad lze uvést nově vzniklou Kozí farmu ve Skryjích. Nejznámější farmou v regionu je Farma Hedecko, nabízející ubytování a různé služby. Stále zde místní obyvatelé tápou, kam si mohou zajet pro kvalitní maso, mléčné produkty atd. Vedle podpory vzniku nových farem je zde velice důležitá propagace, aby si místní lidé dokázali najít cestu k farmářům pro kvalitní potraviny. Pro farmy je nezbytný pravidelný odbyt a pak se může realizovat myšlenka kamenných prodejen ve větších sídlech, nebo turisticky hojně navštěvovaných místech, které budou nabízet sortiment zboží od místních farmářů. Důležitá je i jejich současná vzájemná spolupráce.

  • Jedním z problémů, které s sebou socialistické zemědělství přineslo, jsou opuštěné a chátrající zemědělské areály. Chybí finance na jejich udržení, provoz, nebo úplnou likvidaci. Esteticky kazí vzhled obce a nejsou bezpečné ani ze stářím narušené statiky, mohou být ekologickou zátěží vlivem dřívějšího skladování hnojiv, postřiků, pohonných hmot, přestože se areály nacházejí obvykle na okrajích obcí
  • Další nevýhodou je zničení polních cest vlivem přesunu těžké zemědělské techniky, které jsou využívány i jako cyklistické nebo pěší trasy
  • Z regionu téměř vymizela živočišná výroba, není kde pořídit kvalitní hovězí nebo vepřové výrobky
  • Pěstování technických plodin na úkor potravinářských plodin
  • Deficit srážek v některých oblastech – chybí vodní plochy pro zadržování větších přívalů vody
  • Málo pastvin pro lesní zvěř na úkor zemědělských ploch
  • Na polní cesty je sváděna povrchová voda, ničí se povrch cest, jsou špatně odvodněné

 

Zprávy

zasedání Okresní agrární komory Rakovník

Komunikace a polní cesty trápí rakovnickou agrární komoru

Účastníkům zasedání Okresní agrární komory Rakovník byly nastíněny záměry nové strategie regionu pro období 2014-20. celý text

Strategie 2014 - 2020 | 3. 4. 2014 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona