Obsah

Zájem o zahraniční spolupráci vychází jak ze strany zahraničních subjektů, tak i ze strany subjektů z regionu. Nejčastěji se do spolupráce zapojují obce, mikroregiony nebo zájmová sdružení.

Podnětem aktivit nebo projektů zahraniční spolupráce jsou nejčastěji historické souvislosti, nebo individuální zájmy subjektů na obou stranách.

​V současné době je v regionu zaznamenáno několik aktivit, respektive projektů, jejichž význam přesahuje hranice jednotlivých obcí a aktivity jednotlivých zájmových sdružení. Tato zahraniční partnerství vychází právě z historických souvislostí a témata spolupráce mohou pozitivně ovlivnit rozvoj regionu v nadcházejícím období ve více oblastech.

V polovině 20. století tvořily jednu pětinu území regionu Sudety. Po skončení II. světové války byla drtivá většina německého obyvatelstva odsunuta na území dnešního Německa. Na spolupráci s bývalými sudetskými Němci bylo pohlíženo především z důvodu možnosti získání informací o historii regionu a navázání kontaktu s tamní samosprávou a hledání společných zájmů. Do dnešní doby byly se zaměřením na oblast rakovnických Sudet realizovány dva větší projekty navázání spolupráce a dokumentace historie tohoto území s výstupy na území regionu i v zahraničí (Kronach, Bavorsko). Současně byla využita i shoda zájmů v oblasti konání akcí pro veřejnost a během předchozího programového období došlo k několika vzájemným návštěvám a účastem na tradičních akcích.

Ohrožením této zahraniční spolupráce může být skutečnost stárnutí odsunutých německých obyvatel a přetrvávající negativní přístup k této spolupráci ze strany některých obcí regionu a jejich obyvatel. Nicméně historická vazba mezi naším regionem a regiony, kam byli odsunuti původní němečtí obyvatelé a základ spolupráce jsou již vytvořeny.

Na spolupráci s Německem navazují i aktivity obce Děkov, která prostřednictvím diskuse a výměny informací s původními německými obyvateli mapuje historii obce a v této spolupráci má zájem obec nadále pokračovat.   

Na období počátku 20. století navazuje individuální aktivita pana Petra Cafourka, který se již několik let zabývá mapováním historie pobytu italských obyvatel v obcích regionu. Vedle provozování podnikatelské činnosti se mu podařilo shromáždit značné množství informací, navázat kontakty se zástupci italské strany a realizovat několik aktivit i s podporou nejvyšších státních orgánů (Ministerstvo zahraničních věcí, Parlament České republiky). Zájem italské samosprávy na pokračování spolupráce může být ohrožen nezájmem zástupců regionální samosprávy. Nicméně téma této zahraniční spolupráce bude do připravované strategie rozvoje zahrnuto a v maximální míře podporováno.

Historické souvislosti má i nově vznikající spolupráce regionu s Polskem a Ukrajinou. K iniciování této zahraniční spolupráce došlo návštěvou bývalého občana Ukrajiny, dnes žijícího v Polsku, který měl zájem o získání informací o životě původních obyvatel Ukrajiny, kteří po II. světové válce byli přesídleni na území Čech. Úvodní aktivity spolupráce se odehrály na úrovni obcí mikroregionu Kněževes, obce Puszcza Marianska (Polsko) a obce Huleč (Ukrajina). Do spolupráce se aktivně zapojila Rakovnicko o. p. s. účastí v projektu spolupráce polských MAS (MAS Echo Puszczy Bolimowskiej) a plánováním pokračování vzájemné spolupráce s tím, že do strategie budou zahrnuty možnosti rozvoje a harmonogram vzájemné spolupráce. 

Slabé stránky:

- finanční náročnost

- doprava

- jazyková bariéra

 

Potenciál:

- zapojení mládeže

- výměna zkušeností

 

Zprávy