Obsah

Zvyšování konkurenceschopnosti zemědělských a potravinářských podniků a udržitelného hospodaření s přírodními zdroji

 

Zemědělství je podpořeno s cílem zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků, rozvoji místního trhu, a zkrácení dodavatelského řetězce. Je rozděleno z pohledu podpory na 3 oblasti.

 

Podpora z Programu rozvoje venkova (PRV)

Fiche 2 Zemědělský podnik -  stavební úpravy zemědělských staveb, pořízení technologií a mobilních strojů pro živočišnou a potravinářskou výrobu; investice do živočišné a rostlinné výroby snižující výrobní náklady, modernizující a zlepšující jakost vyráběných produktů, zavádění nových technologií a využívání inovačního potenciálu

Fiche 13 Zemědělský produkt - stavební úpravy budov, technologií souvisejících se zpracováním, skladováním a balením produktů, marketing pro uvádění zemědělských a potravinářských produktů na trh; zvýšení efektivity výroby a konkurenceschopnosti zemědělských a potravinářských podniků, investice do vybavení, zařízení, zpracování produktů a uvedení výrobků na trh, zavádění moderních technologií

Fiche 14 Zemědělská infrastruktura - provádění pozemkových úprav s cílem zlepšení infrastruktury pro rozvoj, modernizaci a přizpůsobení se zemědělství; hmotné i nehmotné investice související s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury, zlepšení kvality a hustoty polních cest, pořízení techniky

 

V rámci přípravy projektových žádostí je v zájmu každého žadatele a příjemce seznámit se s pravidly, která jsou pro žadatele a příjemce závazná. Pravidla jsou ke stažení v článku pod textem.
Jedná se o:

Č. j.: 17183/1018-MZE-14113 aktuálně platné od 1. 4. 2018

 

 Č. j.: 49607/2017-MZE-14113 aktuálně platné od 2. 10. 2017

 

 Verze 3 aktuálně platné od července 2017

 

aktuální znění

 

  • Výzva MAS Rakovnicko;
22. ledna 2018 - 26. února 2018

 

 

Informace o procesu kontrolování a schvalování projektů budou uvedeny v Interních postupech MAS Rakovnicko pro PRV.

PRV publicita

Zprávy

Info pro žadatele a příjemce

Informace pro žadatele - aktualizované

Verze 8. 11. 2017 celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 13. 11. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona
Zemědělství

Kompletní Fiche a podmínky pro zemědělské aktivity

Fiche 2 Zemědělský podnik, Fiche 13 Zemědělský produkt, Fiche 14 Zemědělská infrastruktura celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 6. 4. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona