Obsah

Kvalitní a dostupná infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení

V oblasti vzdělávání bude podpořena infrastruktura mateřských a základních škol, subjektů věnujících se neformálnímu a zájmovému vzdělávání a celoživotnímu učení. V případě základních škol nelze podpořit rozšiřování kapacit, všeobecně jsou podporované oblasti zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí dětí, žáků a dospělých, s ohledem na rovný přístup sociálně ohrožených či znevýhodněných lidí. V případě celoživotního vzdělávání jsou podpořeny klíčové kompetence s cílem přispět ke sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Klíčové kompetence jsou:

a) komunikace v cizích jazycích
b) technické a řemeslné obory
c) přírodní vědy
d) digitální technologie

Podporované aktivity:
  1. Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek.
  2. Infrastruktura základních škol - stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol - odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence, nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence, vnitřní konektivita školy a připojení k internetu či nákup potřebných kompenzačních pomůcek v rámci doplňkové aktivity projektu.
  3. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti, nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zvýšení kapacity mateřských škol, dětských skupin, služeb péče o děti, spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a jiné formy předškolního vzdělávání (lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

Projekty budou podpořeny z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci realizace Opatření CLLD 5 Vzdělávání

V rámci přípravy projektových žádostí je v zájmu každého žadatele a příjemce seznámit se s pravidly, která jsou pro žadatele a příjemce závazná. Pravidla jsou ke stažení v článku pod textem.
Jedná se o:
  • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce vč. Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek

vydání 1.10 aktuálně platné od 27. 10. 2017

 

  • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - MAS zpracovává výtah z těchto pravidel přímo pro podporované aktivity (Infrastruktura ZŠ, Infrastruktura předškolního vzdělávání, infrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání);

vydání 1.1 platné od 27. 3. 2017

 

  • Výzva MAS Rakovnicko na podporu opatření CLLD 5 Vzdělávání;
Datum plánovaného vyhlášení: Únor 2018

 

  • Právním aktem vydaným ŘO IROP.

 

Informace o procesu kontrolování a schvalování projektů budou uvedeny v Interních postupech MAS Rakovnicko pro IROP.

TYTO PROJEKTY MUSÍ BÝT V SOULADU S MÍSTNÍM AKČNÍM PLÁNEM ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP RAKOVNÍK, obraťte se prosím na MAS ke kontrole Vašeho záměru ve Strategickém rámci MAP. 

 

IROP publicita

Zprávy

VZ

Metodika pro výběr dodavatelů

Platí pro projekty IROP celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 13. 11. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona
Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivitu Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Obecná pravidla, specifická pravidla a přílohy celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 6. 11. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona
Základní školy

Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivitu Infrastruktura základních škol

Obecná pravidla, specifická pravidla a přílohy celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 6. 11. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona
Předškolní vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivitu Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Obecná pravidla, specifická pravidla a přílohy celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 6. 11. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona