Obsah

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Podpora je zaměřena na obnovu a zakládání ploch a prvků veřejné zeleně na veřejných prostranství obce za účelem zvýšení kvality života obyvatel obcí, vytvoření estetických a funkčních ploch zelení a vodních prvků. 

Podporované aktivity:

  • Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů.
  • Jako součást může být podpořeno zakládání doprovodných vodních prvků, opatření na podporu biodiverzity, zakládání bylinných pater, instalace nového či rekonstrukce stávajícího mobiliáře, přeměna ploch, které funkčně propojují prvky veřejné zeleně.

Projekty budou podpořeny z Operačního programu životní prostředí v rámci realizace Opatření CLLD 19 Obnova a údržba veřejných prostranství.

V rámci přípravy projektových žádostí je v zájmu každého žadatele a příjemce seznámit se s pravidly, která jsou pro žadatele a příjemce závazná. Pravidla jsou ke stažení v článku pod textem.

 

verze 19 

 

verze 4 

 

 

 

  • Výzva MAS Rakovnicko na podporu opatření CLLD 19 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně;
Datum plánovaného vyhlášení: Únor 2019

 

  • Právním aktem vydaným ŘO OPŽP.

Informace o procesu kontrolování a schvalování projektů budou uvedeny v Interních postupech MAS Rakovnicko pro IROP.

 

Zprávy

Kritéria přijatelnosti projektů

Podklady pro žadatele a příjemce celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 18. 12. 2018 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Standardy výsadby stromů a ovocných stromů

Podklady pro žadatele a příjemce celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 18. 12. 2018 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Náklady obvyklých opatření MŽP

Podklady pro žadatele a příjemce celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 18. 12. 2018 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona