Obsah

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce

 

Komunitní centra jsou víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Jsou zde poskytovány kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. Současně tyto centra mohou vytvářet prostor pro řešení krizových situací jednotlivců jako první kontakt pro navázání dalších sociálních a jiných služeb.

 

Podpora z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) = Opatření CLLD 5 Komunity

V projektech na vybudování/úpravu komunitních center budou podpořeny stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství. 

 

Podpora z Operačního programu zaměstnanost (OPZ) = Opatření CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci

Podpořeny budou projekty zaměřené na vytvoření pracovního místa pro komunitního sociálního pracovníka, programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem, odborné sociální poradenství,  sociálně aktivizační služby atd., terénní či ambulantní formou. 

 

Žadateli mohou být obce, jimi zřízené a založené organizace, NNO, svazky obcí a jimi zřízené organizace, církev a církevní organizace.

 

IROP publicita

OPZ publicita

 

Zprávy

Komunitní centra z pohledu podpory OP Zaměstnanost

Informace č. 1 celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 7. 11. 2016 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona