Obsah

Kvalitnější zázemí Jednotek požární ochrany II. a III. stupně

Cílem je zodolnění stanice JPO II a JPO III pro lepší garážování techniky, uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy a zajištění kontinuální připravenosti techniky a prostředků k nasazení při mimořádných událostech. 

Projekty budou podpořeny z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci realizace Opatření CLLD 11 Hasiči.

Podporované aktivity:

Zodolnění stanic základních složek IZS - stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice za účelem zvýšení odolnosti stanic vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS. Výstavba nových garážovacích prostor s cílem řádného garážování techniky, uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy a zajištění kontinuální připravenosti tedchniky a prostředků k nasazení, pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické energie pro nouzový provoz stanice, vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které mají dopad na vznik lesních požárů, pořízení mobilní kontejnerové elektrocentrály.

V rámci přípravy projektových žádostí je v zájmu každého žadatele a příjemce seznámit se s pravidly, která jsou pro žadatele a příjemce závazná. Pravidla jsou ke stažení v článku pod textem.
Jedná se o:

 

  • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce vč. Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek

vydání 1.10 aktuálně platné od 27. 10. 2017

 

  • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - MAS zpracovává výtah z těchto pravidel přímo pro podporované aktivity (Bezpečnost dopravy a cyklodoprava);

vydání 1.1 platné od 3. 10. 2017

 

  • Výzva MAS Rakovnicko na podporu opatření CLLD 4 Doprava;
Datum plánovaného vyhlášení: Březen 2018

 

  • Právním aktem vydaným ŘO IROP.

 

Informace o procesu kontrolování a schvalování projektů budou uvedeny v Interních postupech MAS Rakovnicko pro IROP.

 

IROP publicita

Zprávy

VZ

Metodika pro výběr dodavatelů

Platí pro projekty IROP celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 13. 11. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona
Hasiči

Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivitu Hasiči

Obecná pravidla, specifická pravidla a přílohy celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 6. 11. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona