Obsah

Bezpečná doprava a cyklodoprava

Cílem je zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích a městech, přispívání ke snižování emisí z dopravy pořizováním nízkoemisních či bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu a vytvoření moderních cyklostezek pro podporu cyklistické dopravy do zaměstnání, do úřadů a do škol. 

Podporované aktivity:

  1. Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - výstavba komunikací pro cyklisty a liniová opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací;
  2. Opatření ke zvyšování bezpečnosti dopravy - rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.

Projekty budou podpořeny z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci realizace Opatření CLLD 4 Doprava.

V rámci přípravy projektových žádostí je v zájmu každého žadatele a příjemce seznámit se s pravidly, která jsou pro žadatele a příjemce závazná. Pravidla jsou ke stažení v článku pod textem.
Jedná se o:

 

  • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

vydání 1.10 aktuálně platné od 27. 10. 2017

 

  • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - MAS zpracovává výtah z těchto pravidel přímo pro podporované aktivity (Bezpečnost dopravy a cyklodoprava);

vydání 1.1 platné od 8. 8. 2017

 

  • Výzva MAS Rakovnicko na podporu opatření CLLD 4 Doprava;
Datum plánovaného vyhlášení: Duben 2018

 

  • Právním aktem vydaným ŘO IROP.

 

Informace o procesu kontrolování a schvalování projektů budou uvedeny v Interních postupech MAS Rakovnicko pro IROP.

 

IROP publicita

Zprávy

VZ

Metodika pro výběr dodavatelů

Platí pro projekty IROP celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 13. 11. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona
Cyklodoprava

Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivitu Cyklodoprava

Obecná pravidla, specifická pravidla a přílohy celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 6. 11. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona
Bezpečnost dopravy

Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivitu Bezpečnost dopravy

Obecná pravidla, specifická pravidla a přílohy celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 6. 11. 2017 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona