Obsah

Bezpečná doprava a cyklodoprava

Cílem je zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích a městech, přispívání ke snižování emisí z dopravy pořizováním nízkoemisních či bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu a vytvoření moderních cyklostezek pro podporu cyklistické dopravy do zaměstnání, do úřadů a do škol. 

Podporované aktivity:

  1. Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - výstavba komunikací pro cyklisty a liniová opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací;
  2. Opatření ke zvyšování bezpečnosti dopravy - rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.

Projekty budou podpořeny v rámci realizace Opatření CLLD 4 Doprava.

Na každou z aktivit lze podat jeden projekt, aktivity mezi sebou nelze kombinovat.

V rámci přípravy projektových žádostí je v zájmu každého žadatele a příjemce seznámit se s pravidly, která jsou pro žadatele a příjemce závazná a konzultovat svůj projekt s kanceláří MAS Rakovnicko. 

Konzultační osoba: Simona Dvořáková, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
Konzultace jsou zdarma. 

Dokumentace pro žadatele a příjemce: 

  • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
  • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
  • Znění právě vyhlášené Výzvy MAS Rakovnicko na podporu opatření CLLD 4 Doprava
  • Právním aktem vydaným ŘO IROP podpořeným žadatelům

 

IROP publicita

Zprávy

Stav podpořených projektů zaměřených na Bezpečnost dopravy a cyklodopravu

k 16. 10. 2019 celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 16. 10. 2019 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona

Pravidla pro žadatele a příjemce

Platnost od 15. 10. 2019 celý text

Strategie 2014 - 2020, MAS Rakovnicko | 16. 10. 2019 | Autor: MAS Rakovnicko Dvořáková Simona